سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ -
 
 

اولين تحليل اطلاعات ثبت شده در سامانه ادغام ترك دخانيات در بهزيستي-  بهمن96

به لطف خداوند متعال و حمايت‌هاي بي‌دريغ عزيزان در معاونت پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور و تلاش همكاران ارجمند در مراكز درماني استان‌هاي كشور و بعد از گذشت حدود 8 ماه اطلاعات حدود 800 بيمار از پرونده‌هاي طرح ادغام ترك دخانيات در مراكز درماني بهزيستي ثبت، استخراج و بررسي گرديد. بدينوسيله از زحمات عزيزاني كه در اين برنامه همكاري مؤثر داشته‌اند تشكر و قدرداني مي‌گردد. همچنين مقرر شد مراكزي كه ثبت اطلاعات نداشته‌اند با مراكز جديد جايگزين شوند. اميد است با ادامه ورود اطلاعات روند تكميل پرونده‌ها و ثبت آنها از طريق سامانه مذكور در سايت مركز نهايي گردد تا يافته‌هاي به‌روز در دسترس قرار گيرد. در ادامه نكات اوليه و مهم يافته‌ها و نيز جداول مربوط به شاخص‌هاي مورد بررسي شده جهت استحضار و استفاده تقديم است.

 

يافته‌هاي اوليه

-تمامي افراد مذكر بودند.

-استان تهران بيشترين مقدار ثبت اطلاعات بيماران را با 180 (25/3%) پرونده داشته است.

-ميانگين سن افراد 6/8 ± 37/2 سال بود.

-403 نفر (56/6%) افراد متأهل بوده‌اند.

-ميزان تحصيلات زير ديپلم در 313 نفر (44%) مشاهده شده است.

- 481 نفر (67/7%) افراد شغل آزاد داشته‌اند.

-مصرف دخانيات در 30 دقيقه اول صبح (وابستگي بالا به دخانيات) در 423 نفر (92/8%) گزارش شده است.

-تمامي افراد تا حدودي تمايل به ترك دخانيات هم‌زمان با مواد داشته‌اند.

-بيشترين ماده ماده مصرفي در اين افراد ترياك با 252 مورد (42/2%) بوده است.

-درمان درست ترك مواد در 455 نفر (68/7%) ثبت شده است.

-درمان درست ترك دخانيات در 119 نفر (28/7%) ثبت شده است.

-آدامس نيكوتين بيشترين داروي ترك دخانيات نيكوتين استفاده شده با 210 مورد (71/4%) بوده است.

-عدم استفاده از داروي غيرنيكوتين در ترك دخانيات در 167 نفر (59%) گزارش شده است.

-در پيگيري ماه اول ترك دخانيات 138 نفر (65/1%) به مقدار كمتر از نصف زمان اول كاهش مصرف داشته‌اند.

-در پيگيري ماه اول ترك مواد 168 نفر (81/2%) در ترك بوده‌اند.

-ميانگين سن شروع دخانيات 5/08 ± 20/49 و سن شروع مواد 5/72 ± 20/84 گزارش شده است.

-بيشترين ميزان اجراي درمان درست ترك مواد در مشهد با 118 مورد (92/9%) بوده است.

-در تبريز استفاده از آدامس نيكوتين با 66 مورد (83/5%) بالاترين نرخ را داشته است.

-عدم استفاده از داروي غيرنيكوتين در 167 مورد (60/1%) بالاترين نوع درمان در استان‌ها گزارش شده است.

-در استان اصفهان 52 مورد (100%) در ماه اول پيگيري ترك مواد داشته‌اند. در حالي كه اين استان با 14 مورد (25/5%) بالاترين ميزان ترك دخانيات در ماه اول پيگيري بوده است.

-در پيگيري ماه اول 138 مورد (66%) در كل استان‌ها به ميزان نصف زمان اول دوره كاهش مقدار مصرف دخانيات داشته‌اند.

-با افزايش ميزان تحصيلات درمان درست ترك مواد و ترك دخانيات بهتر اجرا شده است.

- از 711 فرم ثبت شده، 203 مورد از مراكز سرپايي و 508 مورد از مراكز اقامتي بوده است.

 

 

جدول 1- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

استان‌ها

نام استان

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

90

12/7

اصفهان

178

25/0

تهران

180

25/3

خراسان رضوي

168

23/6

فارس

95

13/4

جمع كل

711

100/0

 

 

جدول 2- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

تأهل

وضعيت تأهل

تعداد

درصد

مجرد

255

35/8

متأهل

403

56/6

جدا شده

29

4/1

مطلقه

16

2/2

همسر فوت شده

9

1/3

جمع كل

712

100/0

 

 

جدول 3- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

ميزان تحصيلات

ميزان تحصيلات

تعداد

درصد

كم سواد

107

15/0

زير ديپلم

313

44/0

ديپلم

215

30/2

بالاتر از ديپلم

77

10/8

جمع كل

712

100/0

 
 

جدول 4- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

شغل

شغل

تعداد

درصد

بيكار

115

16/2

آزاد

481

67/7

دولتي

46

6/5

بازنشسته

28

3/9

خانه دار

7

1/0

محصل

6

0/8

ساير

28

3/9

جمع كل

711

100/0

 

 

جدول 5- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

مصرف دخانيات در 30 دقيقه اول صبح

 

تعداد

درصد

دارد

423

92/8

ندارد

33

7/2

جمع كل

456

100/0

 

 

جدول 6-ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

تمايل به ترك

 

تعداد

درصد

تا حدودي

707

100/0

جمع كل

707

100/0

 

 

جدول 7- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

نوع ماده مخدر مصرفي

 

تعداد

درصد

ترياك

252

42/2

شيره

57

9/5

هروئين

93

15/6

كراك

20

3/4

تركيبي مواد

175

29/2

جمع كل

597

100/0

 

 

جدول 8- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

درمان درست ترك مواد

 

تعداد

درصد

دارد

455

68/7

تا حدودي

122

18/4

ندارد

85

12/8

جمع كل

662

100/0

 

 

جدول 9- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

درمان درست ترك دخانيات

 

تعداد

درصد

دارد

119

28/7

تا حدودي

181

43/6

ندارد

115

27/7

جمع كل

415

100/0

 

 

جدول 10- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

درمان ترك دخانيات نيكوتين

 

تعداد

درصد

آدامس

210

71/4

قرص

21

7/1

تركيبي

63

21/4

جمع كل

294

100/0

 

 

جدول 11- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

درمان ترك دخانيات غير نيكوتين

 

تعداد

درصد

چامپيكس

25

8/8

ولبان

61

21/6

زيبان

26

9/2

بدون دارو

167

59/0

ساير

4

1/5

جمع كل

283

100/0

 

 

جدول 12- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

پيگيري ماه اول ترك دخانيات

 

تعداد

درصد

ترك

35

16/5

عود

15

7/1

لغزش

24

11/3

كاهش

138

65/1

جمع كل

212

100/0

 

 

جدول 13- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

پيگيري ماه اول ترك مواد

 

تعداد

درصد

ترك

168

81/2

عود

6

2/9

لغزش

13

6/3

كاهش

20

9/7

جمع كل

207

100/0

 

 

جدول 14-ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

پيگيري ماه سوم ترك دخانيات

 

تعداد

درصد

ترك

17

32/1

عود

10

18/9

لغزش

15

28/3

كاهش

11

20/8

جمع كل

53

100/0

 

 

جدول 15- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

پيگيري ماه سوم ترك مواد

 

تعداد

درصد

ترك

12

54/5

عود

3

13/6

لغزش

7

31/8

جمع كل

22

100/0

 

 

جدول 16- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

پيگيري ماه ششم ترك مواد

 

تعداد

درصد

ترك

13

26/0

عود

15

30/0

لغزش

16

32/0

كاهش

6

12/0

جمع كل

50

100/0

 

 

جدول 17- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

پيگيري ماه ششم ترك دخانيات

 

تعداد

درصد

ترك

13

50/0

عود

4

15/4

لغزش

9

34/6

جمع كل

26

100/0

 

 

جدول 18- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

ميانگين اطلاعات كمي

 

تعداد

ميانگين

سن شروع سيگار

699

5/08 ± 20/49

تعداد نخ سيگار روزانه

690

7/92 ± 17/30

تعداد ترك دخانيات

606

4/23 ± 1/98

سن شروع مصرف مواد

666

5/72 ± 20/84

 

 

جدول 19- ميزان فراواني اجراي درمان درست ترك مواد بر حسب استان‌

شهر

درمان درست ترك مواد

 

دارد

تا حدودي

ندارد

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

4

4/4

20

22/2

66

73/3

90

100

اصفهان

149

85/1

18

10/3

8

4/6

175

100

تهران

115

76/6

53

31/2

2

1/2

170

100

خراسان رضوي

118

92/9

9

7/1

0

0

127

100

فارس

68

71/6

20

21/1

7

7/4

95

100

جمع كل

454

69/1

120

18/3

83

12/6

657

100

 

 

جدول 20- ميزان فراواني اجراي درمان درست ترك دخانيات بر حسب استان

P= 0.000

شهر

درمان درست ترك دخانيات

 

دارد

تا حدودي

ندارد

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

0

0

13

14/9

74

85/1

87

100

اصفهان

46

45/5

51

50/5

4

4

101

100

تهران

38

31/7

79

65/8

3

2/5

120

100

خراسان رضوي

8

61/5

0

0

5

38/5

13

100

فارس

27

30/3

35

39/3

27

30/3

89

100

جمع كل

119

29

178

43/4

113

27/6

410

100

 

 

جدول 21- ميزان فراواني استفاده از داروي جايگزين نيكوتين بر حسب استان

P= 0.000

شهر

نوع درمان جايگزين نيكوتين

 

آدامس

قرص

بدون دارو

تركيبي

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

66

83/5

1

1/3

1

1/3

11

14

79

100

اصفهان

48

60/8

1

1/3

24

30/4

6

7/6

79

100

تهران

61

75/3

3

3/7

0

0

17

21

81

100

خراسان رضوي

2

66/7

1

33/3

0

0

0

0

3

100

فارس

29

61/7

15

31/9

2

4/3

1

2/1

47

100

جمع كل

206

71/3

21

7/3

27

9/3

35

12

289

100

 

 

جدول 22- ميزان فراواني استفاده از داروهاي غيرنيكوتين بر حسب استان‌

P= 0.000

شهر

نوع درمان داروهاي غيرنيكوتين

 

 

چامپيكس

ولبان

زيبان

بدون دارو

ساير

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

9

13/2

0

0

1

5/1

57

83/8

1

1/5

68

100

اصفهان

6

7/7

43

55/1

0

0

29

37/2

0

0

78

100

تهران

0

0

8

11

8

11

55

75/3

2

2/7

73

100

خراسان رضوي

0

0

0

0

0

0

7

100

0

0

7

100

فارس

7

13/5

9

17/3

16

30/8

19

36/5

1

1/9

52

100

جمع كل

22

7/9

60

21/6

25

9

167

60/1

4

1/5

278

100

 

 

جدول 23- ميزان فراواني ترك دخانيات در پيگيري ماه اول بعد از درمان بر حسب استان

P= 0.001

شهر

پيگيري ماه اول درمان ترك دخانيات

 

ترك

عود

لغزش

كاهش

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

0

0

2

13/3

5

33/3

8

53/3

15

100

اصفهان

14

25/5

4

7/3

6

10/9

31

56/4

55

100

تهران

10

10/2

6

6/1

8

8/2

74

75/5

98

100

خراسان رضوي

9

30

1

3/3

0

0

20

66/7

30

100

فارس

1

9/1

1

9/1

4

36/4

5

45/5

11

100

جمع كل

34

16/3

14

6/7

23

11

138

66

209

100

 

 

جدول 24- ميزان فراواني ترك مواد در پيگيري ماه اول بعد از درمان بر حسب استان

P= 0.000

شهر

پيگيري ماه اول درمان ترك مواد

 

ترك

عود

لغزش

كاهش

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آذربايجان شرقي

9

75

2

16/7

1

8/3

0

0

12

100

اصفهان

52

100

0

0

0

0

0

0

52

100

تهران

68

67/3

1

1

12

11/9

10

19/8

101

100

خراسان رضوي

29

96/7

1

3/3

0

0

0

0

8

100

فارس

7

87/5

1

12/5

0

0

0

0

8

100

جمع كل

165

81/3

5

2/5

13

6/4

20

9/9

203

100

 

 

جدول 25- ميزان فراواني ترك مواد در پيگيري ماه اول بعد از درمان بر حسب تأهل

تأهل

پيگيري ماه اول درمان ترك مواد

 

ترك

عود

لغزش

كاهش

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجرد

55

75/3

2

2/7

8

11

8

11

73

100

متأهل

95

85/6

3

2/7

3

2/7

10

9

111

100

جدا شده

7

70

1

10

2

20

0

0

10

100

مطلقه

7

87/5

0

0

0

0

1

12/5

8

100

همسر فوت شده

3

75

0

0

0

0

1

25

4

100

جمع كل

167

81/1

6

2/9

13

6/3

20

9/7

206

100

 

 

جدول 26- ميزان فراواني اجراي درمان درست ترك مواد بر حسب تحصيلات

P= 0.000

تحصيلات

درمان درست ترك مواد

دارد

تاحدودي

ندارد

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

كم‌ سواد

52

51/5

19

18/8

30

29/7

101

100

زير ديپلم

189

66/1

57

19/9

40

14

286

100

ديپلم

155

76/4

37

18/2

11

5/4

203

100

بالاتر از ديپلم

56

81/2

9

13

4

5/8

69

100

جمع كل

452

68/6

122

18/5

85

12/9

659

100

 

 

جدول 27- ميزان فراواني اجراي درمان درست ترك دخانيات بر حسب تحصيلات

P= 0.01

تحصيلات

درمان درست ترك دخانيات

دارد

تاحدودي

ندارد

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

كم‌ سواد

12

16/2

32

43/2

30

40/5

74

100

زير ديپلم

50

27/8

76

42/2

54

30

180

100

ديپلم

44

36/1

56

45/9

22

18

122

100

بالاتر از ديپلم

12

31/6

17

44/7

9

23/7

38

100

جمع كل

118

28/5

181

43/7

115

27/8

414

100

 

 

جدول 28- ميزان فراواني ترك مواد در پيگيري ماه اول بعد از دوره بر حسب شغل

P= 0.04

شغل

پيگيري ماه اول درمان ترك مواد بر حسب شغل

 

ترك

عود

لغزش

كاهش

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بيكار

41

73/2

2

3/6

6

10/7

7

12/5

56

100

آزاد

92

85/2

2

1/9

4

3/7

10

9/3

108

100

دولتي

16

76/2

1

9/5

1

4/8

2

9/5

21

100

بازنشسته

9

90

0

0

0

0

1

10

10

100

خانه‌دار

3

100

0

0

0

0

0

0

3

100

محصل

1

33/3

0

0

2

66/7

0

0

3

100

ساير

5

100

0

0

0

0

0

0

5

100

جمع كل

167

81/1

6

2/9

13

6/3

20

9/7

206

100

 

 

جدول 29- ميزان فراواني ترك دخانيات در پيگيري ماه اول بعد از دوره بر حسب شغل

P= 0.001

شغل

پيگيري ماه اول درمان ترك دخانيات بر حسب شغل

 

ترك

عود

لغزش

كاهش

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بيكار

15

25

10

16/7

5

8/3

30

50

60

100

آزاد

14

13

1

0/9

10

9/3

83

76/9

108

100

دولتي

1

5

2

10

2

10

15

75

20

100

بازنشسته

2

18/2

1

9/1

2

18/2

6

54/5

11

100

خانه‌دار

0

0

0

0

1

33/3

2

66/7

3

100

محصل

1

33/3

0

0

2

66/7

0

0

3

100

ساير

2

33/3

1

16/7

2

33/3

1

16/7

6

100

جمع كل

35

16/6

15

7/1

24

11/4

137

64/9

211

100

 

 

جدول 30- ميزان فراواني اطلاعات ثبت شده در طرح كشوري ادغام ترك دخانيات در بهزيستي سال 96

مراكز در استان‌

استان

نام مراكز 

آذربايجان

خانه سبز

سينا

كوثر

دانش سلامت

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0

0

13

14/4

10

11/1

67

74/4

90

100

 

استان

نام مراكز

 

اصفهان

اميد بهبودي

پرواز

رويش دوباره

طلوع زندگي روشن

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

47

27

28

15/7

68

38/2

34

19/1

178

100

 

استان

نام مراكز

 

تهران

بهجو

شهيد ملت‌ دوست

شروع دوباره

نداي سلامت بهار

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0

0

86

47/8

78

43/3

16

8/9

180

100

 

استان

نام مراكز

 

خراسان رضوي

پارس

زندگي دوباره

كلينيك دكتر عباسي

نور اميد

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0

0

71

42/3

0

0

97

57/7

168

100

 

استان

نام مراكز

 

فارس

آواي مهرآفرين

بازتواني بهزيستي

مهرآيين

نگين

جمع كل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

42

44/2

0

0

25

26/3

28

29/4

95

100

 

جمع كل

711

100

 

 

 

 

 

 

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment